Wersja obowiązująca z dnia

Polityka prywatności

Polityka Prywatności WORD Olsztyn

1. Mechanizmy cookies (ciasteczek) na stronach internetowych WORD

W związku z udostępnianiem usług internetowych Ośrodek stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 a) zmiany wyglądu lub wersji strony;

 b) gromadzenia anonimowych danych statystycznych;

 c) przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

 

2. Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych za pomocą formularzy stron internetowych.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług wynikających z zadań nałożonych na WORD przez przepisy, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby zgodnie z zapisami klauzul informacyjnych.

 

3. Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez WORD Olsztyn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 17;

2. Funkcjonujący dotychczas Administrator Bezpieczeństwa Informacji został Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – w formie elektronicznej iod@word.olsztyn.pl, w formie pisemnej na adres Inspektor Danych Osobowych WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn

3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa (Ustawa z dnia 18 maja 2017 r. o kierujących pojazdami).

6. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy:

1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:

● bezpośrednio od Pani / Pana,

● z pobranego PKK.

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)

● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.),

● Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.),

● Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

● upoważnionym pracownikom WORD Olsztyn;

● upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),

● Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car,

● DXC Sp. z o.o. w celu świadczenia usług HelpDesku (pomocy) w związku z podpisaną umową z PWPW SA na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego),

● podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).

4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

● przepisami prawa:

▪ listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,

▪ protokoły egzaminów państwowych – 50 lat,

▪ złożone skargi dotyczące przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat,

▪ zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy – 21 dni,

▪ rozliczenia finansowe 10 lat.

● instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnioną z Archiwum Państwowym.

5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach

1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:

● bezpośrednio od Pani / Pana,

● z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie.

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

● art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

● art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

● art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:

▪ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)

▪ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.)

▪ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.),

 

3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

● upoważnionym pracownikom WORD Olsztyn,

● upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku kontroli),

● wykładowcom prowadzącym szkolenia,

● podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Powiatowy Urząd Pracy, zakład pracy),

● podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).

4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

● przepisami prawa:

● akta osób szkolonych – 5 lat,

● rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat,

● rozliczenia finansowe 10 lat,

● instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnioną z Archiwum Państwowym.

5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.