Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz testów kwalifikacyjnych w ramach kwalifikacji zawodowej kierowców.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zamówienie udzielane  w trybie wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy, wobec istnienia obiektywnej podstawy do stwierdzenia, iż przedmiot zamówienia może podlegać wykonaniu wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji w ramach niniejszego postępowania. Powyższe wynika z faktu,, iż § 3 ust. 1 pkt 4 w zw. § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206 z późn. zm.) zobowiązującego Zamawiającego do dysponowania jednolitym systemem teleinformatycznym zintegrowanym z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, a obiektywnie uzasadnioną możliwością spełnienia niniejszego wymogu zapewnić może jedynie Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu.

Załączniki

Treść ogłoszenia